Obszar działania

Gminy LGD 2009-11-17

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel/fax: 0 15 - 811 85 81,
811 85 82, 811 85 85
baranowsandomierski.pl

     

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel/fax: 0 15 - 870 83 26, 870 83 24
bojanow.pl

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
tel: 0 15 - 846 26 71
fax: 0 15 - 846 51 37
nowadeba.pl

 

W ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020 obszar LGD został powiększony o Gminy: Gorzyce, Grębów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany

Znajdujesz się w: Strona główna / Lasowiacka / Kluby Wiosny i Jesieni - ASOS 2015

Kluby Wiosny i Jesieni - ASOS 2015

Od maja br. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” przystąpiło do realizacji projektu dofinansowywanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, pt.

„Kluby Wiosny i Jesieni” u Lasowiaków

Projekt realizowany jest na terenach wiejskich w gminie Nowa Dęba – w miejscowości Tarnowska Wola oraz w gminie Baranów Sandomierski – w miejscowości Wola Baranowska. Zakłada on aktywizację osób starszych (60+), będąc formą integracji oraz sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Szczególną rolę w projekcie odgrywa wolontariat dziecięcy i młodzieżowy realizowany na obszarach wiejskich. Projekt ma uświadomić, jak wiele łączy te dwa pokolenia oraz jak złudne są stereotypy dot. obu pokoleń. Przełamywaniu barier międzypokoleniowych służą podejmowane w projekcie wspólnie działania integrujące i edukacyjne, wzajemne wspieranie się w ich realizowaniu oraz nauka przy ich wykonywaniu. W ramach projektu  przeprowadzone są cykliczne zajęcia i spotkania. Projekt również przygotowuje dziecięco-młodzieżowe grupy wolontariackie w działania na rzecz seniorów. Wspólne spotkania i warsztaty wspomagają rozwiązywanie problemów społecznych w kontekście zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób 60+, aktywizacja osób z tej grupy sprzyja budowaniu ładu społecznego, angażując w projekcie dwie grupy: juniorów oraz bogatych w doświadczenia seniorów. W ramach zadań adresowanych do seniorów realizowane są warsztaty: rękodzieła artystycznego, kulinarne, fizykoterapeutyczne, ekologiczne czy też z wykorzystywania w życiu codziennym nowoczesnych technologii.

Projekt ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz pogłębianie dialogu międzypokoleniowego grupy 50 seniorów w wieku 60+ z terenu Gmin Nowa Dęba i Baranów Sandomierski poprzez ich aktywizację za pomocą 24 wolontariuszy młodzieżowych w działania społeczno-edukacyjne, artystyczno-kulturowe, sportowo – rekreacyjne a także zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, które zostaną przeprowadzone w okresie od maja do grudnia 2015r.

Projekt trwać będzie 8 miesięcy, tj. od 01.05.2015 – 31.12.2015

Uczestniczy w nim 74 beneficjentów z  miejscowości Wola Baranowska oraz Tarnowska Wola = 50 osób z grupy wiekowej 60+, w tym 16 osób samotnych, 4 opiekunów osób starszych, 24 dzieci w wieku 11-15 lat, którzy wdrożeni zostaną do pracy woluntarystycznej na rzecz osób starszych.

Działania realizowane w ramach projektu:

1. Zarządzanie i promocja projektu

2. Powołanie Klubów Wiosny i Jesieni u Lasowiaków : przygotowanie pomieszczeń, w których funkcjonują Kluby (zakup brakujących elementów takich jak obrusy, zastawy stołowe, sztućce). Za prowadzenie Klubów odpowiedzialni są członkowie naszego Stowarzyszenia (po 2 osoby na Klub), które będą pełnić funkcję Animatorów Klubu (praca wolontarystyczna). Kluby będą czynne przez min. 3 dni w tygodniu lub w zależności od potrzeb jego uczestników mogą być czynne nawet przez 7 dni w tygodniu, od godzin popołudniowych do wieczornych. Pomieszczenia spełniają warunki dostępności osób niepełnosprawnych. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zapewniona zostanie pomoc wolontariuszy (Animatorów), tym samym osoby niepełnosprawne będą mieć pełną dostępność do zasobów jakie wnosi ze sobą projekt.

3. Szkolenie wolontariuszy. Praca wolontariatu: Rekrutowana grupa wolontariuszy (24 osoby) odbyła 16-sto godzinne szkolenie z wolontariatu. Było to szkolenie wyjazdowe zrealizowane w oparciu o metodę pracy warsztatowej. Program szkolenia uwzględniał zakres tematyczny odnoszący się do grup seniorów i ich wsparcia, empatii, animacji na rzecz ich uaktywnienia, przezwyciężania sytuacji kryzysowych, trudnych, prowadzenia dialogu z seniorami, rozpoznawania ich potrzeb. Uzupełnieniem treści tego szkolenia było krótkie szkolenie BHP wolontariuszy oraz zaplanowanie planu pracy wolontariuszy w trakcie realizowanych działań projektowych. Wolontariusze animują i wspomagają organizację pracy w Klubach. Do każdego z Klubów włączonych zostało 12-stu wolontariuszy. Biorą oni udział we wszystkich przedsięwzięciach projektu, zajęciach, wyjazdach, warsztatach. Ich zadaniem jest realizacja pomocniczości i aktywnego wspierania wszystkich uczestników projektu. Dodatkowo w ramach projektu wyłonieni i zaangażowani zostali wolontariusze „dorośli” / Animatorzy, którzy na rzecz wdrażanych w projekcie zadań wykonują ściśle określone czynności i prace. Rolą tego wolontariatu jest techniczne i personalne zabezpieczenie i wsparcie zadań projektowych.

4. Działalność Klubów Wiosny i Jesieni/ warsztaty rękodzielnictwa artystycznego: Zajęcia skierowane do 74 osobowej grupy (seniorzy+wolontariusze). Łącznie przeprowadzonych zostanie 168 godz. zajęć, tj. 84 godzin zajęć/Klub. Zajęcia artystyczne dla seniorów i juniorów obejmują swym zasięgiem cztery bloki tematyczne zajęć:

- Odlewy gipsowe oraz wyroby z masy solnej

- Bibułkarstwo

- Szycie oraz filcowanie

- Bukieciarstwo.

Wszystkie ozdoby oraz wyroby rękodzielnicze, które powstaną w ramach zajęć artystycznych, stworzą stałą wystawę zlokalizowaną w Klubie.

5. Działalność Klubów Wiosny i Jesieni/ Warsztaty kulinarne „Zdrowe i tradycyjne odżywianie seniora i juniora”: W ramach aktywności domowo – rodzinnej – przeprowadzony zostanie profesjonalny kurs kulinarny - Zdrowe i tradycyjne odżywianie seniora i juniora – przybliżający m.in. dziedzictwo kulinarne obszaru oraz „Zdrowe żywienie”, którego podstawowym założeniem będzie przekazanie wiedzy, o tym jak powstają współczesne potrawy, które wpływają na zdrowy styl odżywiania się. Kurs zostanie przeprowadzony w ilości 80 godzin, tj. 40 godz./Klub. Zajęcia będą m.in. obejmowały: - podstawy zdrowego żywienia; - diety; - zioła i przyprawy a zdrowie człowieka; - tradycyjne potrawy kuchni lasowiackiej.

6. Działalność Klubów Wiosny i Jesieni/ Akcja ekologiczna „Eko-ogród”: W ramach aktywności społeczno - ekologicznej seniorzy wraz z grupą juniorów zaangażują się na rzecz lokalnej akcji ekologicznej „Eko - ogród”. W ramach akcji uczestnicy zrealizują autorski projekt zagospodarowania terenu ogródka znajdującego się w sąsiedztwie świetlicy, dokonają nasadzeń roślin wieloletnich, które uczynią ich miejsce wypoczynku przyjaznym dla osób odwiedzających świetlice, jak również pokażą w jaki sposób dbać o środowisko naturalne. W każdym utworzonym ogródku znajdzie się m.in. miejsce dla ziół wykorzystywanych w ziołolecznictwie i kuchni – takie podejście do zagadnienia oprócz estetycznego wymiaru posiadać będzie również walory edukacyjne i zdrowotne (rośliny i zioła zostaną oznaczone tabliczkami informacyjnymi mówiącymi o poszczególnych roślinach). Akcję ekologiczno - przyrodniczą zakończy wspólne ognisko.

7. Działalność Klubów Wiosny i Jesieni/ Wycieczki edukacyjno - krajoznawcze (Sanok, Inwałd): okazją do wzmocnienia wzajemnych relacji i więzi będzie wspólna wyprawa edukacyjno - krajoznawcza. W czasie tego działania seniorzy i juniorzy będą mieli możliwość zapoznać się z przeszłością i historią naszego kraju. Wspólny wyjazd zachęci seniorów do podzielenia się własnymi przeżyciami z czasów dzieciństwa. W pierwszej kolejności proponujemy wycieczkę edukacyjno - krajoznawczą do Sanoka na zwiedzanie pierwszego i największego pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficznego w Polsce. Obszar aktywności edukacyjno - krajoznawczej dopełni również wycieczka seniorów i juniorów do Inwałdu gdzie uczestnicy projektu odbędą międzykontynetalną podróż przez Australię, Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję, Meksyk podziwiając miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego z tych państw. W drodze powrotnej odwiedzą Kalwarię Zebrzydowską miejsce częstych odwiedzin Jana Pawła II.

8. Działalność Klubów Wiosny i Jesieni/ Warsztaty fizjoterapeutyczno - ruchowe „Gibki senior”: Aktywność ta przyczyni się do podniesienia ogólnego dobrostanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego beneficjentów warsztatów. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu warsztatów usprawniających osób powyżej 60 roku życia w łącznej liczbie 48 godz., tj. 24 godz./Klub. Całość warsztatów będzie polegała na wstępnej demonstracji, a następnie nauce przez uczestników zestawów kilku bezpiecznych ćwiczeń dla każdego, które pomogą zminimalizować bóle stawów, kręgosłupa, kończyn oraz głowy. Ponadto uczestnicy nauczą się kilku skutecznych technik pracy ze skórą i mięśniami, celem likwidacji dokuczliwego bólu i otrzymają wiele cennych wskazówek dnia codziennego, w jaki sposób dbać o swoją kondycję i zdrowie. W ramach tego działania odbywać się będą również pogadanki dot. zalet ćwiczeń w wieku starszym.

9. Działalność Klubów Wiosny i Jesieni/ Warsztaty z wykorzystywania nowoczesnych technologii „Smart-senior”: Działanie ma umożliwić zdobycie przez osoby 60+ umiejętności korzystania z coraz bardziej dostępnych urządzeń mobilnych i Internetu w celu zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu. Uczestnictwo seniorów w działaniu może mieć wymierne korzyści związane z podtrzymaniem ich aktywności, jakością życia, większą aktywnością społeczną i częstszym uczestnictwem w kulturze i życiu towarzyskim. W ramach tego działania odbędzie się 10-cio godzinne szkolenie (seniorzy zostaną podzieleni na 6 grup ze względu na dostosowanie potrzeb i indywidualne podejście do uczestników szkoleń, 3 grupy / klub) dot. korzystania z urządzeń mobilnych typu smartphone i tablet. Dzięki uczestnictwu w działaniu (szkoleniu) seniorzy będą potrafić korzystać z urządzeń mobilnych z systemem Android. Zdobyta znajomość urządzenia pozwalać im będzie na elementarnym poziomie korzystanie z urządzenia w tym korzystanie z wyszukiwarek internetowych, robienie zdjęć, filmów w tym ich przesyłanie, korzystanie z komunikatorów typu skype, udostępnianie plików, korzystanie z sieci wifi.

10. Działalność Klubów Wiosny i Jesieni/ Podsumowanie projektu połączone z prezentacją lokalnych tradycji bożonarodzeniowych: W ramach aktywności społeczno- kulturalnej uczestnicy projektu zaangażują się w podtrzymanie tradycji lokalnych obchodów Świąt Bożego Narodzenia. W ramach działania zostanie zorganizowany wieczór kolędowy z opłatkiem. Organizację spotkania poprzedzą „Warsztaty regionalnych potraw wigilijnych”. W ramach ww. warsztatu miejscowy regionalista poprowadzi zajęcia kulinarne, na których uczestnicy przygotują potrawy na wigilię.