Obszar działania

Gminy LGD 2009-11-17

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel/fax: 0 15 - 811 85 81,
811 85 82, 811 85 85
baranowsandomierski.pl

     

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel/fax: 0 15 - 870 83 26, 870 83 24
bojanow.pl

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
tel: 0 15 - 846 26 71
fax: 0 15 - 846 51 37
nowadeba.pl

 

W ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020 obszar LGD został powiększony o Gminy: Gorzyce, Grębów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany

Znajdujesz się w: Strona główna / Lasowiacka / Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania

 Lokalna Grupa Działania (LGD) to grupa osób reprezentujących miejscową społeczność i zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego. Często określa się LGD jako swoistą mini agencję rozwoju lokalnego.

Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, zarejestrowana dnia 10.12.2008r., działa w formie stowarzyszenia i jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Za cel swojej działalności obrano działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

  1. opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
  2. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
  3. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania,
  4. propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
  5. promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania,
  6. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.

Główną zasadą funkcjonowania LGD jest podejście przekrojowe, które będzie przyczyniać się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Zasada ta realizowana będzie poprzez wybór operacji stanowiących odpowiedzi na ogłaszane przez Zarząd Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania konkursy.

 

Powyższe działanie będzie miało miejsce na terenie Gmin Baranów Sandomierski, Bojanów oraz Nowa Dęba, a efektem takiego działania ma być lepsze definiowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.