Znajdujesz się w: Strona główna / Lasowiacka / LGD - kim jesteśmy?

LGD - kim jesteśmy?

Szanowni Państwo;

Gminy Baranów Sandomierski, Nowa Dęba i Bojanów od wielu lat prowadzą ze sobą ścisłą współpracę w zakresie gospodarki, kultury, promocji oraz zachowania wspólnego dziedzictwa. Sytuacja ta wpłynęła na decyzję o wzięciu współodpowiedzialności za rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich, na terenie tychże gmin.

Dostrzegając szansę na rozwój regionu dzięki wykorzystaniu wspólnych doświadczeń i powiązań pomiędzy ww. obszarami, podjęto decyzję o zawiązaniu Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania (LGD). Stowarzyszenie zrzeszające aktualnie 86 członków – reprezentujących różne grupy zainteresowań przygotowało dokument pt. „Lokalna Strategia Rozwoju Lasowiackiej Grupy Działania”.

Dzięki tej pracy, Samorząd Województwa Podkarpackiego dnia 21 maja 2009 roku postanowił sfinansować do kwoty 4 415 772,00 zł działań wynikających z opracowanej Strategii. Środki na ten cel przeznaczył  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi IV Leader. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację projektów spełniających kryteria określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, a tym samym osiągniemy zaplanowane do osiągnięcia cele jakimi są:
- rozwój turystyki obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego;
- odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego na wsi;
- tworzenie źródeł dochodów i miejsc pracy w oparciu o lokalne tradycje i zasoby;

- tworzenie warunków dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych LGD;

- rozwój kultury, w tym lasowiackiej;
- rozwój i upowszechnianie turystyki i ekologii;
- wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw.

Mirosław Pluta

Prezes Zarządu