Obszar działania

Gminy LGD 2009-11-17

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel/fax: 0 15 - 811 85 81,
811 85 82, 811 85 85
baranowsandomierski.pl

     

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel/fax: 0 15 - 870 83 26, 870 83 24
bojanow.pl

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
tel: 0 15 - 846 26 71
fax: 0 15 - 846 51 37
nowadeba.pl

 

W ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020 obszar LGD został powiększony o Gminy: Gorzyce, Grębów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany

Znajdujesz się w: Strona główna / Lasowiacka / Informacje dot. realizowanych operacji

Informacje dot. realizowanych operacji


1. Różnicowanie w kierunku działanlości nierolniczej

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

3. Odnowa i rozwój wsi

4. Małe projekty

 

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej tj. podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, która ma wpłynąć na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Pomoc udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 2. usług dla ludności,
 3. sprzedaży hurtowej lub detalicznej,
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 7. usług transportowych,
 8. usług komunalnych,
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 10. magazynowania lub przechowywania towarów,
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana jeżeli:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów praw, które mają zastosowanie do tej operacji,
 3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:  
  - gminy wiejskiej,

  - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

  - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach, o których wyżej,
 5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej,
 6. gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

Pomoc finansową może uzyskać:

- osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika albo domownik.

Wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ma na celu wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie m.in.:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 2. usług dla ludności,
 3. sprzedaży hurtowej lub detalicznej,
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 7. usług transportowych,
 8. usług komunalnych,
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 10. magazynowania lub przechowywania towarów,
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów praw, które mają zastosowanie do tej operacji,
 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości znajdują się:
- w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, w miejscowości należącej do:
 - gminy wiejskiej,
 - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych  organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej,
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji
5. w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działania „Promocja przedsiębiorczości”.

Pomoc finansową może uzyskać:

 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.
 • osoba fizyczna (niebędąca rolnikiem ani też małżonkiem rolnika lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników),

Wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie  2  miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • 300 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Odnowa i rozwój wsi ma na celu na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.


Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
  - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturowe, rekreacyjne i sportowe,
  - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
 2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej,
 3. budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych,
 4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,
 5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci,
 6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 • projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
      - gminy wiejskiej,
      -  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
      - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
 • projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości,
 • projekt nie ma charakteru komercyjnego,
 • w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należące do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu,
 • organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania ,,Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego,
 • projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.
Pomoc finansową może uzyskać:
      • gmina,
      • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
      • kościół lub inny związek wyznaniowy,
      • organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie).


Wysokość pomocy.
Pomoc finansowa na formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

 

Małe projekty mają na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.


Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące:
 1. podnoszenia świadomości społecznej lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR,
 2. podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej an obszarze objętym LSR, w tym przez:
  - udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,
  - organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych,
 3. rozwijaniu aktywności społeczności lokalnej w tym przez:
  - promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
  - kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
  - kultywowanie języka regionalnego i gwary,
  - kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
 4. rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
  - utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
  - budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych,
 5. zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony, w tym obszarów Natura 2000,
 6. zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:

  - odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
  - odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
  - remont lub wyposażenie muzeów,
  - remont lub wyposażenie świetlic wiejskich,

 7. inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenia jakości takich produktów,
 8. wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • projekt jest zgodny z LSR,
 • projekt jest zgodny z zakresem pomocy określonym w PROW,
 • projekt nie jest i/ lub nie będzie finansowany z innych środków publicznych.
Pomoc może otrzymać:
    • osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego UE, jest pełnoletnia, mająca miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonująca działalność gospodarczą na tym obszarze
    • osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
     - działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze,
     - utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

 

Wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 25 tys. zł.
Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100  tys. zł.