Obszar działania

Gminy LGD 2009-11-17

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel/fax: 0 15 - 811 85 81,
811 85 82, 811 85 85
baranowsandomierski.pl

     

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel/fax: 0 15 - 870 83 26, 870 83 24
bojanow.pl

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
tel: 0 15 - 846 26 71
fax: 0 15 - 846 51 37
nowadeba.pl

 

W ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020 obszar LGD został powiększony o Gminy: Gorzyce, Grębów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany

Przygotowania do nowego okresu programowania

W dniu 16 czerwca 2015 r., na podstawie uchwał Rad Miejskich i Gminnych nastąpiło połączenie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br. na Prezesa Zarządu wybrało dotychczas pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” tj. Pana Mirosława Plutę.
W skład Zarządu ponadto weszli przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu stalowowolskiego oraz tarnobrzeskiego. Obecny Zarząd Stowarzyszenia liczy łącznie z Prezesem 10 członków. Funkcję Wiceprezesów pełnią: Pan Paweł Gardy (Wójt Gminy Zaleszany) oraz Pan Kazimierz Skóra (Wójt Gminy Grębów), natomiast na funkcję Sekretarza Zarządu wybrany został Pan Jan Pyrkosz (Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem). Wśród pozostałych członków Zarządu zasiadają: Pan Tadeusz Bąk (Wójt Gminy Pysznica), Pan Marek Mazur (Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski), Pan Wiesław Ordon (Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba), Pan Sławomir Serafin (Wójt Gminy Zaleszany), Pan Leszek Surdy (Wójt Gminy Gorzyce) oraz Pan Zdzisław Wójcik (Burmistrz Gminy Zaklików).
Połączone Stowarzyszenia (LGD) jako tymczasową nazwę przyjęły: Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”. Nowe Stowarzyszenie działać będzie na obszarze dziewięciu gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Zaleszany, dzięki temu połączeniu Lokalną Grupę Działania tworzą wszystkie gminy dwóch powiatów tj. stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Taki układ przestrzenny pozwalać będzie na realizację przedsięwzięć finansowanych z różnych źródeł tj. zarówno z budżetu programów krajowych jak i unijnych.
Nowe Stowarzyszenie po połączeniu liczy około 98 tys. mieszkańców, w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 będzie aplikować o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które m.in. przeznaczone będą na oddolne inicjatywy realizowane zarówno przez sektor publiczny, gospodarczy jak i społeczny. W ramach nowej perspektywy finansowej 50% budżetu jakim będzie dysponować LGD przeznaczone zostanie na działania związane z powstawaniem nowych miejsc pracy. Zakłada się, iż środki te trafią na przedsięwzięcia związane z tworzeniem i rozwojem mikro i małych przedsiębiorstw. Całkowita kwota jaką będzie dysponować nowa LGD wyniesie max 11 mln złotych (która przeznaczona zostanie na działania finansujące przedsięwzięcia realizowane na połączonym obszarze).
Zarząd nowej LGD podjął decyzję o utrzymaniu potencjału administracyjnego, który wykorzystywany był na obydwu połączonych obszarach, czyli potrzeby mieszkańców / wnioskodawców w zakresie pomocy w ubieganiu się o środki finansowe będą realizowane tak jak to miało dotychczas miejsce. Funkcjonować będą dwa biura jedno w Nowej Dębie, drugie w Zaleszanach.
Najbliższe sześć miesięcy to dla LGD i mieszkańców czas na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Działania związane z przygotowaniem Strategii rozpoczną się w drugiej połowie 2015 r., kiedy to planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców naszego nowego obszaru. Budowanie oddolnej, zintegrowanej strategii odbywać się będzie w ramach tzw. „Wsparcia przygotowawczego”. W okresie tym planowane jest przeprowadzenie szeregu spotkań informacyjnych. Przewidywane jest przeprowadzenie co najmniej dwóch spotkań informacyjnych w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy oraz samorządowcy zapoznani zostaną z tematyką związaną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zasadami wsparcia, zakresem projektów możliwych do dofinansowania oraz ograniczeniami wykluczającymi wsparcie danego przedsięwzięcia. Po zapoznaniu się z możliwościami wsparcia działań wpisujących się w cele PROW, każdy zainteresowany potencjalny beneficjent będzie miał możliwość zgłoszenia przedsięwzięć, które znajdą swoje odzwierciedlenie w celach wpisanych do Lokalnej Strategii Rozwoju.
Założenia w oparciu o które planowane jest najbliższe działanie LGD wynikają z przyjętej ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o „Rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności” oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o „wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020”. Rozporządzenia dotyczące wsparcia przygotowawczego oraz poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zostaną opublikowane do końca czerwca 2015 roku.

Zobacz także: